• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Meten in de praktijk


Waarom meten?

Als vaktherapeut weet je natuurlijk hoe goed vaktherapie werkt. Binnen de GGZ, PAAZ en revalidatiecentra geeft vaktherapie een gewaardeerde bijdrage aan de behandeling. Ook vrijgevestigde vaktherapeuten hebben veel tevreden cliënten. Het effect van vaktherapie willen we meetbaar maken. Daarom starten we met het consequent meten van de resultaten van de therapie voor je cliënten. Door dit allemaal op dezelfde manier te doen, verzamelen we data die onderzoekers vervolgens ook weer kunnen gebruiken. Zo kunnen we met onderzoek vragen beantwoorden over de behandeling en de werking van vaktherapie. Het onderzoek naar vaktherapie stemmen we af met onderzoekers en promovendi op de vaktherapie-opleidingen.

Voor jou als vaktherapeut is VakEffect belangrijk omdat:

  • je wilt weten of de cliënt door de behandeling vooruit gaat in zijn psychisch welbevinden;
  • je zo de behandeling nog beter kunt toespitsen op de cliënt;
  • je wilt weten of een bepaalde behandelmodule, behandelpad of interventie werkt;
  • we zo op termijn een nadere onderbouwing van vaktherapie kunnen geven voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten.

Als vaktherapeut geeft een vragenlijst je een goede objectieve meetlat om de vooruitgang van je cliënt te volgen. We doen dit door voor en na de behandeling te meten. Het kan zijn dat je cliënt zelf niet doorheeft dat er flinke vooruitgang is terwijl dit wel uit de meting blijkt. Andersom kan het zijn dat je als therapeut en cliënt vindt dat de behandeling zinvol is maar dat de klachten nog niet veel verminderen.

Bespreek de ingevulde vragenlijst met je cliënt in het kader van het versterken van de regie van de cliënt en om de samenwerking te bevorderen. Je kunt dan samen met de cliënt beslissen of je je behandeling bijstelt.
 

Doelstelling

Onze doelstelling is om het meten van het effect van de behandeling makkelijk te maken voor jou als vaktherapeut. Geleidelijk kunnen we zo gegevens verzamelen voor latere wetenschappelijke analyse door onderzoekers. 

We beginnen met vaktherapeuten die werken met volwassenen. Later volgen kind en jeugd. (Heb je een suggestie voor een vragenlijst voor kind en jeugd, dan kun je deze mailen naar vakeffect@vaktherapie.nl.)
 

Geaccepteerde vragenlijsten

Het is bij deze dataverzameling van belang om de meting allemaal op dezelfde manier te doen: hierdoor worden de resultaten vergelijkbaar. We werken daarom met een gevalideerde (bewezen en erkende) vragenlijst, de SQ-48. Hiermee kun je als vaktherapeut inzicht krijgen in de voortgang die een individuele cliënt boekt en kunnen onderzoekers te zijner tijd inzicht krijgen in de werking van vaktherapie bij een bepaalde groep cliënten. Iedere vaktherapeut kan zo bijdragen aan de data voor onderzoek naar het effect van vaktherapie. 
 

Wie voert het project uit?

De organisatie van het project ligt bij ons als FVB. Een klankbordgroep ondersteunt de gegevensverzameling. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn in de database, dan biedt dit mogelijkheden voor (docent-)onderzoekers en eventueel hun studenten om onderzoeksvragen op te stellen en deze middels deze database te beantwoorden. Voor het doen van onderzoek zijn afspraken gemaakt met het lectoraat Lector Social Work and Arts Therapies van NHL Stenden onder leiding van Marinus Spreen. Zij zullen in de toekomst ook afspraken maken met andere lectoraten en opleidingen vaktherapeutische beroepen over de toegang tot deze onderzoeksgegevens. 
 

Heb je nog vragen? Mail dan naar vakeffect@vaktherapie.nl.

 

Ter introductie van het vaste portal was er op woensdag 19 mei 2021 een online sessie waar Celine Schweizer en Marinus Spreen van NHLStenden Hogeschool meer vertelden over VakEffect en vragen beantwoordden. Deze sessie kun je hier terugkijken (vergeet niet om in te loggen!).